МАН-ын хороо
ӨЛЗИЙБАЯР

Батбаяр ӨЛЗИЙБАЯР

Сайнцагаан сумын Намын хорооны дарга
Мэргэжил: Багш

Олон нийтийн хаяг:
Facebook

Ажил Мэргэжил:
— Улс төрийн ажилтан
Сайнцагаан сумын Монгол Ардын Нам
Сайнцагаан сумын Монгол Ардын Намын хорооны дарга
2021-01-23 —
— Төрийн албанд
Дэлгэрхангай 11 жилийн сургууль
Сургуулийн захирал
2003-12-23 — 2006-09-01
— Төрийн албанд
Сайнцагаан Говийн ирээдүй цогцолбор
Сургуулийн захирал
2006-09-01 — 2009-03-09
— Төрийн албанд
Сайнцагаан 1-р сургууль
Биеийн тамирын багш
2009-03-09 — 2016-11-02
— Төрийн албанд
Сайнцагаан сумын ИТХ
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга
2016-11-02 — 2020-11-02
— Төрийн албанд
Сайнцагаан 1-р сургууль
Сургуулийн нийгмийн ажилтан
1999-09-01 — 2003-12-23

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.